Skip to content

November 29, 2016

پرسشنامه اصول کمک های اولیه و امداد

پرسشنامه اصول کمک های اولیه و امداد در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ابزار گردآوری داده ها

ابزار گرد¬آوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته می-باشد. در طراحی پرسش¬نامه از طیف لیکرت پنج¬گزینه¬ای که 1 به معنای (خیلی کم )، 2 (کم)، 3 (متوسط)، 4 (زیاد ) و 5 (خیلی زیاد) می¬باشد، استفاده شده است. ساختار و جزئیات پرسشنامه در جدول 3-1 آورده شده است.

سؤالات مربوط به پرسشنامه

سؤالات

متغیر مورد بررسی

?????

محتوای دوره ها

?????

وضعیت آموزشی

?????

اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ

????

ارتقاء مهارتهای فراگیران

روایی پرسشنامه

مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1390، 170). به منظور تامین روایی سوالات پرسش¬نامه، نظرات استاد راهنما و چند تن از صاحب¬نظران و کارشناسان در این خصوص اخذ شده است تا سوالات پرسشنامه بتواند سنجش¬کننده¬ی موضوع پژوهش باشد. بدین صورت روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

………

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 26

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت ، خرید آنلاین و دانلود

همچنین بخوانید : مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودتنظیمی (فصل دوم),پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه ی سنجش هوش های چندگانه گاردنر همراه با خرده مولفه ها 1983,شرح حال، نمره گذاری و تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون ویسکانسین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی الف ( فصل دوم پایان نامه ) رگه های شخصیتی,پروپوزال بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه,پرسشنامه اصول کمک های اولیه و امداد,پرسشنامه هیجان خواهی (زاکرمن) فرم بلند 40 سوالی,

Read more from Uncategorized

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments